ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

1.
ขั้นตอนการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์

    1.เข้าเว็บ http://pirayanawin.mis-school.net/Admission/

    2.กดเลือก สมัครเรียน แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมอัพโหลดแนบเอกสารที่กำหนดให้ครบ และกด บันทึก ระบบจะแสดงหน้าข้อมูลใบสมัคร ตรวจข้อมูลให้ถูกต้อง

    3.ชำระเงินค่าสมัคร 120 บาท. โอนเข้าบัญชีโรงเรียน แล้วส่งสลิปหรือหลักฐานการชำระเงินเข้าในระบบ

         ธนาคารกรุงไทย : ชื่อบัญชี : โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา (การเงินโรงเรียน)

        เลขที่บัญชี :  929-0-68729-0 

    4.ในหน้ารับสมัคร กดเลือก แก้ไข/พิมพ์ใบสมัคร กรอกเลขประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด แล้วกด เข้าระบบ เพื่อแจ้งการชำระเงิน

    5.นำหลักฐานการชำระเงิน อัพโหลดเข้าระบบให้เรียบร้อย  และกด "บันทึก"    เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครออนไลน์

    6.ให้ผู้สมัครติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผ่านเว็บ และ Facebook Page ของโรงเรียน

    หมายเหตุ

        1.การสมัครผ่านระบบออนไลน์จะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบแล้วเรียบร้อย

        2.การสมัครผ่านระบบออนไลน์คือการสมัครเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเท่านั้น

        3.ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ไม่ต้องมาสมัครใหม่ในวันรับสมัครที่โรงเรียนแต่ให้ติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อมาสอบคัดเลือกตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด


2.หลักฐานที่ต้องเตรียมเพื่อแนบในระบบ

    1.รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร (ถ่ายเสื้อนักเรียน พื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 นิ้ว, โดยการสแกนรูป หรือ ถ่าย ไม่ติดขอบอื่นนอกจากพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น)

    2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ (เซ็นสำเนาให้เรียบร้อย และสแกนเป็นไฟล์ PDF หรือ JPEG ที่ไม่ติดขอบอื่นนอกจากหน้าเอกสารเท่านั้น) > (ระดับประถมและอนุบาล> ให้แนบสูติบัตรของผู้สมัคร)

    3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ(เซ็นสำเนาให้เรียบร้อย และสแกนเป็นไฟล์ PDF หรือ JPEG ที่ไม่ติดขอบอื่นนอกจากหน้าเอกสารเท่านั้น)

    4.สำเนาใบรับรองผลการเรียน

        4.1 สมัคร .1 > ใบรับรองผลการเรียนระดับอนุบาล / ชั้นเรียนสุดท้าย ภาคเรียนที่  

        4.2 สมัคร .1 >ใบเกรดระดับชั้น .4 และ .5 (คะแนนเฉลี่ย) จากสถาบันต้นสังกัด 

        4.3 สมัคร .4 > ปพ.1 5 เทอม (ใบเกรด 5 เทอม พร้อมคะแนนเฉลี่ย จากสถาบันต้นสังกัด

3.วิธีการชำระเงินค่าสมัคร

    1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วถ่ายสลิป/หลักฐานการโอนเข้าระบบ เพื่อยืนยันการสมัคร 

        ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์

        ชื่อบัญชี โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา (การเงินโรงเรียน)

        บัญชีเลขที่ 929-0-68729-0